Costanera 中心大廈
項目名稱: Costanera 中心大廈
項目地址: 智利-圣地亞戈
玻璃配置: - 6mm clear HS glass with Cool-Lite SKN163 II(#2)+12A+6mm 白玻半鋼, - 8mm CL184(#2)+12A+6mm白玻半鋼,
玻璃用量: 20000㎡
冲绳岛战役电影